<$BlogRSDUrl$>

 

 

  HINGGIL SA PAGKAKAPASLANG NI MAYOR DELFINITO ALBANO NG ILAGAN, ISABELA

PRESS STATEMENT
June 28, 2006

Nakikiramay at nakikidalamhati ang National Democratic Front-Cagayan Valley sa kapamilya’t mga minamahal sa buhay ni Delfinito Albano, ang napaslang na mayor ng Ilagan Isabela. Siya ay naambus kagabi, 11:00 pm. Hunyo 27, 2006 sa Quezon City kung saan mahigit 20 bala ang itinadtad sa kanyang katawan.

Si Mayor Albano ay isang tipikal na tradisyonal na politiko, sa katunayan, nabibilang siya sa pamilya ng mga politiko, ang pamilya Albano, na maituturing na isa sa mga matitibay na haligi ng reaksyonaryong rehimen sa Hilagang Luzon magmula pa noong panahon ni Marcos hanggang sa kasalukuyan. Sa kabila nito at ng kanyang ilang kahinaan at pagkukulang, malugod na ipinapaabot ng NDF-HSL ang pagkilala at pagpuri sa pumanaw na mayor - sa pagiging kaibigan at kaisa ng kilusang magsasaka at iba pang demokratikong uri’t sector at sa ilang kontribusyon niya sa progresibong kilusan. Nanindigan siya para sa pagtatanggol sa karapatang pantao; itinaguyod ang kalayaan ng mamamayan na magpahayag, maglunsad ng mga pagkilos para sa kanilang kagalingan at mag-organisa.

Habang nasa poder, binigyan niya ng luwag at puwang sa Ilagan ang mga pagkilos ng mamamayan kahimat ito’y mga pagkilos kontra sa mga palisiya’t patakaran ng naghaharing rehimen. Kahit sa panahon ng kagipitan at karahasan ng noo’y diktadura ng dinastiya Dy, inalalayan niya ang mga magsasaka sa kanilang pagkilos laban sa coal mining at coal-fired power plant, cassava plantation project at ang foreclosure ng Hacienda San Antonio-Sta. Isabel bagay na ikinagalit ng una at ng armadong puwersa nito na AFP at PNP.

Kaisa rin siya ng mga magsasaka’t simbahan sa pagtutol sa paglaganap ng imperyalistang binhi na Bt corn ng Monsanto noong ito ay isinusulong ng Dinastiya Dy, na matalik ding kaibigan ng pamilya Albano. Natatangi siyang mayor na nanindigan na labanan ang GMO sa probinsya ng Isabela. Pinangunahan niya ang pagdeklara niyang GMO-free ang bayan ng Ilagan sa pamamagitan ng isang resolusyon ng Sangguniang Bayan. Sa kabila ng pagtutol ng SP ay sapilitan pa ring ipinataw ng gubyernong Dy at ni GMA ang patakaran nitong ipalaganap ang mga nakalalasong binhi sa buong probinsya.

Bilang pagtaguyod sa karapatang pantao, itinayo ni Mayor Albano ang isang Human Rights Center, na mahigpit na nakikipagtulungan sa iba pang organisasyon at institusyon na nagtataguyod ng karapatang pantao. Hind ito ikinatuwa ng mga pasistang elemento ng AFP at PNP.

Ipinagtanggol at sinuportahan niya ang panawagan ng kanyang mga constituents na tutulan ang pagtatayo ng CAFGU sa alinmang baryo sa Ilagan. Buo ang suporta niya sa mga sibilyang inabuso ng mga militar sa Sindon Complex at karatig baryo lalo na sa panahon ng kaigtingan ng counter-insurgency operations magmula pa noong Marso 2004 - nagsampa siya ng reklamo sa mga abusadong military na pilit na nagpapasurender sa humigit-kumulang 15 na kabataan sa Sindon Bayabo noong Abril 2004; at sinuportahan din ang pagtutol ng taumbaryo sa pilit na pagtatayo ng kampo rito. Muli, nanggagalaiti sa galit ang mga terorista ng 5th ID.

Inaakusahan din siya ng dating 5th ID Commanding Officer, Gen. Rodolfo Alvarado sa pagkamatay ng kanyang bayaw na druglord at despotikong panginoong maylupa na si Rigor Olalia. Sa katunayan, pinarusahan ng Filomena Asunción Front sa atas ng Hukumang Bayan ng Demokratikong Gubyernong Bayan si Rigor Olalia noong Oktubre 2004 sa salang pamamaslang sa isa sa kanyang mga kasamak sa Sindon Bayabo.

Hindi rin lingid sa kaalaman ng mamamayan ng Isabela na abot hanggang langit ang ngitngit ng dating gobernador Faustino Dy sa mayor dahil sa pagsuway nito sa ilang mga patakaran niya at sa pagkakalampaso nito sa bayan ng Ilagan na lampas 24,000 boto ang inilamang ng kandidato sa pagka-gobernador na si Grace Padaca, pinakamalaking lamang ito sa buong probinsya. Hindi kayang tanggapin ng dating diktador na gobernador Dy na labis na kinamumuhian siya ng mamamayan ng Ilagan, bagay na si Mayor Albano ang sinisisi nito sa kanyang mapait na pagkatalo sa nasabing bayan.

Dahil sa papel na ginampanan ni Mayor Albano, hindi malayong magbuklod ang mga puwersa ng dating gobernador, ang mga pasistang elemento ng 5th ID at ang pamunuan ng AFP para paslangin si Mayor Albano. Umaalinsunod ito sa nakahanay na patakaran ng Oplan Bantay Laya ng reaksyonaryong rehimen ni GMA na nagtuturing na kaaway ang sinumang kaibigan o sumusuporta sa kilusang magsasaka at iba pang demokratikong puwersa na nagsusulong ng kagalingan at pakinabang ng mamamayan.

Sa ganitong konteksto, mahigpit naming kinokondena ang pinakabagong pagpaslang na ito.

Reference:
Salvador Del Pueblo
Tagapagpahayag
NDF-Hilagang Silangang Luzon (Cagayan Valley)

 

 

  Adda kadatayo ti amin a rason tapno agpungtot maibusor iti CARP

Ti Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) a programa ti sigud a Presidente Aquino, nga itultuloy agingga ita ti rehimen Arroyo, ket perwisio a mamimpinsan kadatayo a mannalon. Imbes a mangpasayaat ti kasasaad tayo, daytoy ketdi ti nalawag a pakakitaan a ti gobyerno ti kadakkelan nga agum ti daga iti pagilian.

Segun kadaytoy a programa, maiwaras kano dagiti dagdaga kadatayo nga agsuksukay. Ngem kasano a panangiwaras dayta, no bayadan tayo met ti daga ti nakangatngato nga amortisasyon iti uneg ti 30 a tawen? Kayat na a sawen, agbayad tayo a marigrigat kadagiti dadakkel a bangko ti gobyerno ken nababaknang nga apo’t daga; dagitoy a saan pulos a nagling-et wenno nagparut ti uray sangkabassit a ruot ket agbussog iti bayad ti daga a saan da met a kukua. Ket ania ti ipangbayad tayo no narigat pay nga isapulan ti inaldaw a makan, ta nakangatngato met ti gastos iti panagtalon idinto a saan a nangatngato ngem siete por kilo ti bayad dagiti produkto tayo.

Uray no agbayad ka ti amortisasyon, arig na’t nangitennag ti kuarta iti lussok nga alkansya. Ta tagikuaen latta dagiti apo’t daga, ganggannaet ken mismo a gobyerno ti dagdaga nga ipauneg kadagiti proyekto ti panagminas, panagpamula ti kasaba, plantasyon ti kape, gmelina, ken dadduma pay a kapada na. Napaneknekan ti kapadasan dagiti mannalon iti plantasyon ti kasaba sadiay Isabela a saan tay’ a maisarang ti Emancipation Patent iti sango dagiti kontra-mannalon a programa ti gobyerno. Sakup man ti CARP wenno saan, agawen da kadatayo a mannalon ti dagdaga.

Ket gapu ta adda ti CARP a mangibabaon kadatayo nga agbayad iti rumbeng koma a kukua tayon a daga, adu kadatayo ti naguyudan ti suksukayen ta saan tayo a mabaelan ti presyo. Adda pay nayon a saplit na—uray no nagbayad ka iti mano a tawen ngem naglangan iti tallo nga apitan, maguyod ti dagam ket saan a maisublin ti kuartam. Inkapilitan, agtennag ti adu a mannalon kas mangmangged-talon.

Iti uneg ti CARP, makaliklik dagiti dadakkel nga apo’t daga iti panangiwaras ti dagdaga da. Babaen daytoy ti reklasipikasyon—ti koman ipapilit da a kabakiran, ti kataltalonan pagbalinen da a fishpond, ken adu pay a pinakbet a palusot tapno laeng malisian ti nailanad iti programa. Ngarud, kayat da a makikinnamat tayo a mannalon kadakuada iti atiddog ken nasalimuot a panangdardarirag iti korte; ngem uray ti korte ket nalawag nga impatakder, agserserbi ken patpatarayen dagiti agar-ari a dasig.

Kasla saan pay a naan-anay ti panangirurumen kadatayo, gundawayan da tay’ pay dagiti ahensya ti gobyerno ken pada da a suitik iti sindikato. Adda ti peke a panagpasurbey, peke a panagpatitulo, ken adu pay a peke a plano, kas ti Board of Liquidators, Voluntary Offer to Sell ken kapada a kaso.

Nalawag ti kinapudno. Ti gobyerno a patpatarayen ken bukbuklen dagiti agar-ari a dasig, inton kaanuman, ket saan a mangted ti uray ania a pagsayaatan—daga, pagbiagan, wenno karbengan. Kas ti amin a naglabas a presidente, ipangpangruna ni Gloria Macapagal-Arroyo ti bukod a pagimbagan na ken dagiti pada na a buklis, nangruna ti among na nga imperyalismo nga US. Ti kakaysuna a pondo nga inlatang kano ti gobyerno para kadagiti benepisyaryo ti CARP ket binusbos pay ni Arroyo iti panagsuitik iti eleksyon. Ti kuarta a tinakaw daydi Marcos a rumbeng koma a maisubli kadatayo, tinakaw manen ni Arroyo.

Nalawag no ania ti problema. Saan a datayo nga umili ti pangipaayan ti gobyerno ti daga. Ited na ti karbengan a mangagum ti daga kadagiti kompanya ti panagminas kas ti Australasian Philippines Mining Inc.(ti sigud a Climax-Arimco); kenni Danding Cojuangco para iti plantasyon ti kasaba; iti pamilya Enrile para iti Cagayan Economic Zone; kadagiti multinasyunal a korporasyon kas ti Nestle tapno pamulaan da ti kape; kadagiti dadakkel nga usurero-komersyante a mangguyguyod ti dagdaga tayo; ken iti dadduma pay nga agina-appo kadagiti adu nga asyenda ken estate.

Ti nasanger nga adat na, plano ni Arroyo nga ipormal ken pakaroen pay ti panagagum iti dagdaga tayo, babaen ti panagbaliw iti Konstitusyon. No matuloy ti “Chacha,” awanen ti lapped iti panagkontrol dagiti agum kadagiti pagbambannugan tayo a daga.

Gapu ta dagiti ganggannaet ken agar-ari a dasig ti pagserserbian ti rehimen Arroyo, agtaltalinaed tay’ ngarud a mabisbisin ken agrigrigat. Ket tapno maituloy na ti pananggundaway ken panagari na, pasaknapen ni Arroyo ti Martial Law iti sango ti pumigpigsa a dawat ti umili a pumanawen iti poder. Datayo a marigrigat ti kangrunaan a mabiktima kadagiti dadakkel nga operasyon militar kadagiti baryo a napigsa ti tignayan a mannalon. Datayo a lumablaban para iti karbengan nga agbiag ket target da a butbutngen, ibalud, ranggasan, allilawen.

Saan a titulo wenno programa ti gobyerno ti mangted-talged kadatayo. Nalawag a ti daga ken ti wayawaya ket saan nga ited ti kontra-umili a gobyerno. Ti karbengan iti daga—amin a karbengan—ket masapul nga ilaban; saan tayo a maala daytoy babaen ti panagparintumeng kadagiti agar-ari, saan a babaen ti panagulimek wenno panagbuteng.

Labanan tayo ti panagmirmiraut ken pannakagundaway. Papanawen tayo ni Arroyo manipud iti poder. Maysa isuna a kurakot, mananggundaway ken naranggas a presidente. Masapul tay’ nga agtignay agingga marippuog ti sibubukel a sistema nga idadauluan na. Masapul tayo nga itakder ti maysa a baro a gobyerno ken sistema nga iturayan ken agserbi kadatayo nga anakling-et, karaman ti dadduma pay a demokratiko a puersa.

Adda kadatayo ti amin a rason tapno agpungtot maibusor iti CARP. Adda kadatayo ti amin a kalintegan tapno agrebolusyon.

Juan Pobre
Tagapagpaduyakyak
Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM)- NDF
Cagayan Valley

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d6143758\x26blogName\x3dNational+Democratic+Front+(NEL)\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://fcf.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://fcf.blogspot.com/\x26vt\x3d-6159456386645830190', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>